LOADING...

Opšti uslovi putovanja

1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR - Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama organizatora putovanja TA “Adria Travel”  (u daljem tekstu organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu posrednik). Kada posrednik u programu putovanja, ugovoru ili potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju (u daljem tekstu  ugovor). Prijava može biti i u elektronskoj formi shodno Zakonu o elektronskom potpisu ili usmeno sa ovlašćenim licem zastupnikom organizatora putovanja. Prilikom prijave, putnik je dužan da uplati akontaciju u visini od 50% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno.

2. OBAVEZA I PRAVO ORGANIZATORA -  je da: Sa putnikom zaključi ugovor o putovanju, putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tekstu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (u daljem tekstu: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tekstu paket putnog osiguranja).

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA - su da se: Detaljno upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja stavljenim na raspolaganje i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cjelosti prihvata;  Uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Opštim uslovima i programom putovanja; Organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati naknadu štete koju pričini organizatoru, neposrednom pružiocu usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova putovanja). Sve vrste usluga koje nijesu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti.  Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a nijesu bile previđene programom putovanja i pisanim putem.

4. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ - Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene  najkasnije 15 dana  prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promijene u kursu razmene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.  Za povećanje objavljene cijene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika.  Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru.

5. PUTNE ISPRAVE I VIZE   -  Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6  mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumneta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom smatraće se da putnik već posjeduje individualnu vizu ili drugi dokument koji mu omogućava slobodno putovanje.  Službenik agencije organizatora niti posrednika nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih  i drugih isprava i dokumenata. Organizator ne garantuje dobijanje vize  i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako konzularni organi, pogranične vlasti ili imigracione službe ne omoguće putniku ulaz.

6. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA - Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cjelosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika,  za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, brodovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija, a u slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče  bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, a po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavijestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promijene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudnog sletanja, kvara prevoznog sredstva, gužve na granicama ili u saobraćaju, promene viznog režima, zatvaranje lokaliteta predviđenog za razgledanje, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile)  bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja.  Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:  Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno ili usmeno izvijestiti organizatora. Datum otkaza  predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

 • 100 % ako se otkaže u toku putovanja, na dan započinjanja putovanja ili do 5 dana pred putovanje
 • 90% ako se otkaže   6 do 9  dana prije započinjanja putovanja
 • 80% ako se otkaže 10 do 14 dana prije započinjanja putovanja
 • 40% ako se otkaže 15 do 19 dana prije započinjanja putovanja
 • 20% ako se otkaže 20 do 29 dana prije započinjanja putovanja
 • 10% ako se otkaže od momenta prijavljivanja i vršenja rezervacije do 30-tog dana pred putovanje

Promjena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: bolesti ili smrti putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu prijevremene spriječenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine), odnosno umrlicu,  odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.,  za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

Iznenadna bolest podrazumijeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano zdravstveno oboljenje, odnosno  infektivnu bolest ili organski poremećaj koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja a takve je prirode da zahteva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. U slučaju otkaza putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putniku novac vraća osiguravajuća kompanija čiju polisu o otkazu putovanja putnik poseduje.  Kod otkaza ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen organizatoru za posredovanju u dobijanju viza.

8. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA - Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtevati srazmernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik - nosilac ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije.  Način i uslovi rješavanja prigovora i reklamacije  putnika:

 •  Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, direktno organizatoru i neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.),  sarađivati u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora i  prihvatiti ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako putnik na samom mestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju:
 • Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rešenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen.
 • Ukoliko nedostaci nijesu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije,
  Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.
 • Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od  8 dana, odnosno u roku od 15 dana putniku isplati razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
  Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod  prijetnjom propuštanja.

Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u zakonskom  roku  odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cijene  po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja.

Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno riješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razriješenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima

9. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT« -  Kod individualnih »rezervacija na upit« organizator naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja, poštanskim i drugim troškovima (bankarski swift, telefon, telefax, e-mail i dr.). Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 30 % cijene aranžmana Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti za pokriće troškova rezervacije i nastale štete.

U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.

Ovi opšti uslovi važe od 01.09.2009.